Mevivu Notebook is a Web Application. You can go there and take note what’s on your mind, everything !!! After all, just click save, everything will be saved ! Yup, it’s an Online Notebook.

Mevivu Notebook là một ứng dụng Web. Web đó như 1 quyển tập vậy, bạn có thể lên Web đó để ghi chép bất cứ điều gì rồi nhấn lưu lại, mọi thứ sẽ được lưu lại ! Vâng, đây chính là một quyển tập chép trực tuyến. Xài vĩnh viễn, giá 20.000 đ, hãy mua ngay nhé bạn !

 

 

You can see the demo here: https://mevivu.com/mevivunotebook