App Webview cơ bản

3.000.000 – 6.000.000 đ

 • HĐH:  Android + IOS
 • Cơ chế:  Webview
 • Giao diện:  Theo yêu cầu cơ bản
 • Nền tảng Webview: WordPress
 • Hosting:  1.200.000 / năm
 • Up PlayStore:  Khách hàng up
 • Up AppStore:  Khách hàng up

Mua ngay

App Webview nâng cao

5.000.000 – 20.000.000 đ

 • HĐH:  Android + IOS
 • Cơ chế:  Webview
 • Giao diện:  Theo yêu cầu
 • Nền tảng Webview: Code tay
 • Hosting:  Từ 1.200.000 / năm
 • Up PlayStore:  Khách hàng up
 • Up AppStore:  Khách hàng up

Mua ngay

App thuần cơ bản

9.500.000 – 20.000.000 đ

 • HĐH:  Android + IOS
 • Cơ chế:  App thuần theo mẫu sẵn
 • Giao diện:  Theo mẫu sẵn
 • Nền tảng: Native + Flutter + ReAct
 • Hosting:  Từ 1.200.000 / năm
 • Up Google PLay:  Bao gỗm hỗ trợ up
 • Up AppStore:  Bao gỗm hỗ trợ up

Mua ngay

App thuần theo yêu cầu

Từ 40.000.000 đ

 • HĐH:  Android + IOS
 • Cơ chế:  App thuần theo yêu cầu
 • Giao diện:  Theo yêu cầu
 • Nền tảng: Native + Flutter + ReAct
 • Hosting:  Từ 1.200.000 / năm
 • Up Google PLay:  Bao gỗm hỗ trợ up
 • Up AppStore:  Bao gỗm hỗ trợ up

Mua ngay